Tel: 0312 386 38 88           E-mail:info@asfed.org.tr

Asansörlerin, Yıllık Periyodik Kontrollerinden Belediye ve İl Özel İdareleri Sorumlu Olacak

Asansörlerin, Yıllık Periyodik Kontrollerinden Belediye ve İl Özel İdareleri Sorumlu Olacak
 Asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri, belediye ve il özel idarelerinin yasal görevleri arasına eklenirken, güvenli olmayan asansörleri hizmet dışı bırakabilecek.

Resmi Gazetede 23 Nisan tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, asansörlerin yıllık kontrol ve aylık bakımlarına yönelik değişiklikleri de beraberinde getirdi.

23 Nisan tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede asansörle ilgili şu maddeler yer aldı;

 Madde 82 – 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 35’inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“l) Anagayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi.”

 “Bu Kanunun 34’üncü maddesinde belirtilen şartları taşımasına rağmen yönetici ataması yapılmayan anagayrimenkulde, birinci fıkrada sayılan işlerin yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur.”

 Madde 83 – 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 “h) Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. Bu bent uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapabilecek il özel idareleri ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken koşullar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Vilayetler Hizmet Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.” “Birinci fıkranın (h) bendinde düzenlenen yetkinin usulüne uygun kullanılmaması sonucu oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı, ilgili il özel idaresi yetkilileri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sorumludur.”

Madde 84 – 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15’inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.”

 “(s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.”

 Madde 85 – 5393 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “Asansör yıllık kontrol faaliyetlerine ilişkin sorumluluk”

 Ek Madde 1 – Bu Kanunun 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde düzenlenen yetkinin usulüne uygun kullanılmaması sonucu oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı, ilgili belediye yetkilileri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sorumludur.”

Adres

Abdülkadir Geylani Cad. 1240 Sk. Fatih İş Hanı No:2/1 Ostim / ANKARA

Tel: 0312 386 38 88

Fax: 0312 386 34 44

E-mail: info@asfed.org.tr